Regulamin sklepu internetowego Taida Niklas Lash Collections z dnia 15.12.2017.

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Kupującego;
 5. Kupujący– zarówno Klient, jak i Konsument;
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego taidaniklas.com;
 7. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod www.taidaniklas.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Towar– produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 9. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Taida Niklas Lash Collections a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod taidaniklas.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.taidaniklas.com prowadzony jest przez Taida Niklas Lash Collections

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej;
 2. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Taida Niklas Lash Collections zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.taidaniklas.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.

2.10. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów. Zmiana oferty jest uzależniona w szczególności od ograniczeń w zakresie zaopatrzenia i dostaw, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

2.11. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa obowiązującego w innym niż Polska kraju, do którego produkt będzie dostarczony na żądanie Kupującego (np. jeśli sprzedaż danego produktu jest w tym innym kraju zakazana). Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy produkty, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.

3.1. Do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego rejestracja nie jest konieczna.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

3.4. Taida Niklas Lash Collections może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Taida Niklas Lash Collections za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Taida Niklas Lash Collections
 4. dopuści się nadużywania polityki zwrotów lub polityki rabatowej Taida Niklas Lash Collections

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Taida Niklas Lash Collections

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Taida Niklas Lash Collections,
 5. korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.taidaniklas.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.3. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Towarów spośród oferowanych na Stronie. W przypadku zamiaru nabycia większej ilości tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji transakcji jeżeli jej realizacja jest niemożliwa z powodu ograniczeń produkcyjnych. O ograniczeniach ilościowych nabycia tego samego Towaru w ramach jednej transakcji Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu Zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Taida Niklas Lash Collections umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Taida Niklas Lash Collections zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Towarów w przypadku, gdy Kupujący nabywa ten Towar w celu dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.10. Rabat Lash Club 15% obejmuje Klientów, którzy aktywowali kod rabatowy do dnia 1 luty 2019 i obejmuje: wszystkie rzęsy z kolekcji Premium Lash Collection, kleje Classique i Gold, pęsety, maseczki Black Pro, Lash Box, płatki hydrożelowe Moon i Normal, Szkiełko do kleju, Szczoteczki silikonowe, Szczoteczki nylonowe, Aplikatory welurowe.

4.11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 4.8.

4.12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

4.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z Regulaminem.

4.14. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. TAIDA NIKLAS LASH COLLECTIONS dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. TAIDA NIKLAS LASH COLLECTIONS nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

4.15.Rabat Lash Club 15% nie kumuluje się z innymi rabatami. Rabat Lash Club 15% może zostać zaniżony jeśli cena produktu zostanie zaniżona w stosunku do ceny z dnia udzielenia pierwotnego rabatu.

V. Dostawa.

5.1. Regularna dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sklep wysyła również Towar poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem DPD, InPost lub innych kurierów w przypadku indywidualnie ustalonych wysyłek.

5.4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności z powodu opóźnień po stronie firm kurierskich.

5.6. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.

5.7. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: info@taidaniklas.com  (protokół posiada kurier).

5.8. Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do krajów pozaeuropejskich. Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.

VI. Ceny i metody płatności.

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki i opłaty. Każda zmiana stawki podatku VAT będzie automatycznie uwzględniana w cenie Towarów oferowanych przez Sklep.

6.2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.

6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na konto,
 2. płatnością w systemie Przelewy24,
 3. zapłatą kartą płatniczą Przelewy24,
 4. płatnością przy odbiorze.

6.4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 6.3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

6.5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.

6.6. Przy płatności przy odbiorze zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność za pobraniem” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.

6.8. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotówkach (PLN).

6.9. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.

6.10. Dostarczony Towar pozostaje własnością Taida Niklas Lash Collections do chwili całkowitej zapłaty.

6.11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Taida Niklas Lash Collections nie ma obowiązku wystawiania paragonów.

6.12. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. Klient Taida Niklas Lash Collections. dołoży wszelkich starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. Taida Niklas Lash Collections nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

6.13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy.

 

7.1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia doręczenia przesyłki.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Elektroniczny formularz zwrotu dostępny jest na stronie https://taidaniklas.com/formularz-zwrotu-reklamacji/.

7.4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym-nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.

7.8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, wyłączając koszty dostarczenia Towarów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem do Sklepu.

7.9. Koszty odesłania Towaru ponosi Sklep. W przypadku błędu po stronie Sklepu w postaci wysłania niewłaściwego Towaru lub wysłaniu niekompletnego zamówienia bez uprzedniego powiadomienia o tym Kupującego, Sklep również zobowiązany jest pokryć koszt odesłania Towaru. Polityka darmowych zwrotów obowiązuje tylko na terenie Polski.

7.10 Sklep w drodze wewnętrznej polityki zwrotów wyraża zgodę na przyjmowanie zwrotów Towarów otwartych i napoczętych w terminie 30 dni od dnia doręczenia przesyłki i pełnego zwrotu kosztów Towaru na rzecz Kupującego. Warunkiem pełnego zwrotu jest zużycie produktu nie większe niż około 25% jego zawartości. Koszty odesłania Towaru ponosi Sklep.

7.11 Sklep ma prawo odmówić sprzedaży towaru Kupującemu lub powiązanych z nim/nią osób, w przypadku, gdy dany Towar zwracany był częściej niż dwukrotnie w przeszłości. Ponadto, polityka towaru napoczętego nie obowiązuje produktów Glamcor oraz łóżek kosmetycznych.

 

7.12. Towary wskazane w punkcie 7.10. nie mogą nosić śladów celowej ingerencji Kupującego mającej na celu zwrot towaru lub celowego narażenia Sklepu na straty finansowe.

7.13. Sklep ma prawo odmówić sprzedaży Towaru bez podawania przyczyny.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.

8.1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

8.2. Taida Niklas Lash Collections jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@taidaniklas.com. Taida Niklas Lash Collections zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX.Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Taida Niklas Lash Collections podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Taida Niklas Lash Collections o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres info@taidaniklas.com  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Elektroniczny formularz reklamacji dostępny jest na stronie https://taidaniklas.com/formularz-zwrotu-reklamacji/.

9.5. Taida Niklas Lash Collections zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Taida Niklas Lash Collections.

10.2. Sklep zobowiązuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Taida Niklas Lash Collections a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Taida Niklas Lash Collections a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Gdańsku.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Znak towarowy TAIDA NIKLAS LASH COLLECTIONS oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.taidaniklas.com są i pozostaną wyłączną własnością Taida Niklas Lash Collections lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Taida Niklas Lash Collections lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

11.5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach korzystania z usług Taida Niklas Lash Collection oraz na monitorowanie mojej aktywności na ich stronach internetowych i profilowanie w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na to, by marka Taida Niklas Lash Collections poprzez aplikację Beeketing – Sales Pop mogła publikować moje imię, miasto i zakupiony przeze mnie towar w e-sklepie w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych drogą mailową oraz za pomocą końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Zgoda jest wyrażona dobrowolnie. Jestem świadomy/świadoma, że mam prawo wycofać moją zgodę w każdej chwili.